Klein-en-Fijn onderzoeksproject opgeleverd op SBO De Brug

Onlangs is het 8e Klein-en-Fijn project afgerond genaamd “Een populatieanalyse onder de leerlingen van groep 1 tot en met 4 van SBO de Brug”.

Rondom de onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan SBO ‘De Brug’ ondersteuning bieden om in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen van groep 1 tot en met 4?

Het onderzoek is uitgevoerd door Emine Biçen in het kader van de opleiding Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

We danken de begeleiders:

 • Loek Heida (begeleider vanuit Windesheim)
 • Lucy Wisse & Egbert Kloppenburg (De Brug)
 • Dorien Graas (vanuit de AWTJ Samen op School)

Lees HIER het volledige onderzoeksrapport.

In mei 2017 deden de VIAA studenten Dianne Mostert, Linda van der Sluis, Nicole Timmerman, Gerlinda van Wijhe en Corien Woudenberg een (Klein-en-Fijn) onderzoek op SBO de Brug. Lees HIER meer over dit rapport.

 

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport beschikbaar ‘THINK in het praktijkonderwijs’

Samantha Valk is vierdejaars studente aan de opleiding Pedagogiek aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Samen met een aantal mede studenten voerde zij onderzoek uit rondom de sociaal-emotionele leerlijn ‘THINK op school’ op TalentStad beroepscollege te Zwolle.

Het doel van de leerlijn is om het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen te vergroten, ze te informeren over en ondersteunen bij het (leren) vormen van een eigen mening en het bewust nadenken over hun grenzen. Binnen ‘Think op school’ wordt samengewerkt door het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Scholen zien als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Samantha Valk richtte zich op de onderzoeksvraag:

Welke differentiatie is nodig in de huidige toegepaste pedagogische-didactische werkvormen bij ‘‘Think op school’’, zodat deze aansluiten bij het leervermogen, de leerstijlen en de ontwikkelingsfase van de leerlingen van het praktijkonderwijs?

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de lessen helder gestructureerd zijn. Er wordt voornamelijk klassikaal of in kleinere groepjes gewerkt. Er worden veel fysieke oefeningen gedaan. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat jongeren het meeste leren door directe ervaring en door dingen te doen. Er kan geconcludeerd worden dat de actieve werkvormen die zijn toegepast op het VMBO ook toegepast kunnen worden op het praktijkonderwijs.

Aanbevolen wordt verder te gaan met het toepassen van de actieve werkvormen zoals rollenspel, actieve discussie, ademhalingsoefeningen en samenwerkingsoefeningen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de beperking in het werkgeheugen en de beperkingen op sociaal-emotioneel gebied. Werkvormen kunnen maximaal tien minuten achtereenvolgend duren, voordat de concentratie van deze leerlingen verminderd.

Lees HIER haar volledige onderzoeksrapport.

Samantha Valk heeft dit onderzoek uit kunnen voeren met medewerking van:

 • Jan-Willem Dollekamp, beleidsadviseur jeugdhulp en passend onderwijs van de gemeente Zwolle.
 • Lian Schoot Uiterkamp Beleidsadviseur Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland.
 • Marieke Snel, bedenker van THINK op school, werkzaam bij Stichting de Kern.

Lees HIER de overige gepubliceerde Klein-en-Fijn onderzoeksrapporten.

Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden. Het gaat om concrete onderwerpen rond samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp en het verbeteren van interventies. Het onderzoek wordt onder leiding van docentonderzoekers van een van de betrokken lectoraten (Viaa of Windesheim) uitgevoerd door studenten. De vraag is leidend voor de uitvoering van het onderzoek.

Uitnodiging College Tour op 8 maart 2018

 

 

 

 

 

 

Met een interactieve lezing van Jantien Gerdes: “hulpverleners en onderwijsprofessionals zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende vrede en wederzijds onbegrip.

En een interactieve lezing van Sharon Stellaard: “In deze lezing zal u niet horen dat het kind dan wel het gezin centraal moet worden gezet, dat er bestuurlijke lef nodig is of dat we terug moeten naar de bedoeling. Dat hoort u waarschijnlijk al op alle andere plekken waar u komt. In deze lezing zal u te weten komen wat typemachines en het uitblijven van transformatie met elkaar te maken hebben.

Nieuwsgierig geworden naar deze mooie gelegenheid om wetenschap met praktijk te verbinden? Meld je snel aan bij: B.Eghuizen@windesheim.nl

Download HIER de uitnodiging in pdf.

Masterclasses jongerenparticipatie

ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR twee Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december 2017 in Utrecht. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis.

Ga voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden naar ZonMw Masterclass Jongerenparticipatie.

Masterclass 1: maandag 27 november: kennismaken met jongerenparticipatie

Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg?

Masterclass 2: maandag 11 december: dilemma’s bij jongerenparticipatie

Op deze masterclassdag – bedoeld voor onderzoekers die al wat ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “THINK op school: leerling opbrengsten”

Sinds 2014 wordt er op TalentStad beroepscollege te Zwolle een pilotprogramma uitgevoerd van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’. Het doel van de leerlijn is om het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen te vergroten, ze te informeren over en ondersteunen bij het (leren) vormen van een eigen mening en het bewust nadenken over hun grenzen. Binnen ‘Think op school’ wordt samengewerkt door het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Scholen zien als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Meerdere scholen in de gemeente Zwolle hebben aangegeven om ‘Think op school’ te willen implementeren. Vanuit die ontwikkeling zijn er verschillende vragen ontstaan binnen de organisatie van ‘Think op school’.

In dit onderzoeksrapport stond de volgende vraag centraal : Hoe kunnen leerlingen van 12 tot en met 16 jaar vastleggen en aantonen wat zij hebben geleerd vanuit de lessen van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’?”.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het Klein-en-Fijn project (nr 3): THINK op school, de werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Sabine Bos, student Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Met medewerking van:

 • Jan-Willem Dollekamp, beleidsadviseur jeugdhulp en passend onderwijs van de gemeente Zwolle
 • Lian Schoot Uiterkamp Beleidsadviseur Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland
 • Marieke Snel, bedenker en eigenaar van THINK op school, werkzaam bij Stichting de Kern

Dit onderzoek staat in relatie met andere individuele onderzoeken van Pedagogiek studenten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, waaronder die van Danique Hobert. Haar onderzoek is onlangs gepubliceerd en HIER terug te vinden.

 

 

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Hoe onderwijs en zorg elkaar vinden”

Studenten Dianne Mostert, Linda van der Sluis, Nicole Timmerman, Gerlinda van Wijhe en Corien Woudenberg hebben op 30 mei 2017 hun bevindingen gepresenteerd. Zij onderzochten de integrale samenwerking tussen SBO de Brug en de (jeugd)hulpverleningsinstanties. Zij voerden dit onderzoek uit als (vierdejaars) student van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan de Viaa Hogeschool Zwolle. Gefeliciteerd! De studenten presenteren hun bevindingen tijdens de roadshow op 14 september 2017.

Lees HIER het volledige rapport.


 

 

Promotoren en promotie-begeleiders bijeen!

Op maandag 15 mei 2017 kwamen de aanvragers van de AWTJ Samen op School, de promotoren en de promotie-begeleiders bijeen. Om de stand van zaken van beide promotieonderzoeken af te stemmen en te verkennen hoe de samenwerking met de universitaire onderzoekers versterkt kan worden. Afgesproken is dat ieder jaar (in november) een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de promotoren en promotiebegeleiders om elkaar te informeren en de voortgangsrapportage van de promotietrajecten te bespreken en vast te stellen.

Aanwezig waren:

 • Dorien Graas (Lector Jeugd, Windesheim; hoofdaanvrager), mede namens Marsha de Vries (Lectoraat Jeugd, Windesheim; dagelijks begeleider Sharon Stellaard);
 • Jan Hoogland (Lector Vormend Onderwijs, Viaa; tweede aanvrager, co-promotor van Sharon Stellaard);
 • Doret de Ruyter (Hoogleraar, VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotor Jantien Gerdes);
 • Sui Lin Goei (Lector Windesheim; VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
 • Mariëtte Huizinga (VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
 • Willem Trommel (Hoogleraar, Faculteit der Sociale Wetenschappen; promotor van Sharon Stellaard).


 

AWTJ SoS bij kennismarkt OCW


 

 

‘Maak kennis!’ is het thema van de kennismarkt 2017, die op 23 maart 2017 plaatsvond in Den Haag. Georganiseerd door het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De markt ging over het produceren van nieuwe kennis door kennisdeling én de kennismaking tussen onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmakers.

Ter plekke konden genodigden zijn/haar eigen ‘kennismenu’ samenstellen uit het aanbod van kennislezingen (lezingen waar onderzoekers hun kennis en inzichten presenteren) en interactieve sessies.

Dorien Graas en Sharon Stellaard verzorgden namens de Academische Werkplaats Samen op School de lezing “Complexiteit beter begrepen, samenwerking gemeente – onderwijs – jeugdhulp”. Zie lezing 6 in dit programmaboekje.

Na afloop was er ruimte voor vragen en antwoorden!

Dank ZonMw en OCW voor deze prachtige uitnodiging!

 

 

Drie Klein-en-Fijn projecten van start!

loesje onderzoekBinnen de Academischer werkplaats is het mogelijk om Klein-en-Fijn projecten aan te vragen. De eerste drie onderzoeksprojecten gaan van start! Alle drie de projecten worden uitgevoerd door Windesheim studenten, onder leiding van een onderzoeksdocent. Hieronder worden de projecten kort uitgelicht.

1. Introductie en promotie van een reeds ontwikkelde chatapp

Context: Het Lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim is in samenwerking met stichting de Kern een project gestart voor de ontwikkeling van een Chatapp. Deze app wil jongeren in de regio IJsselland voorzien van laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning.

Vraagstelling: Om toekomstige gebruikers van de Chatapp te kunnen bereiken dient er zicht te zijn op de behoeften van jongeren naar laagdrempelige hulpverlening. Er wordt hiervoor samengewerkt tussen studenten/leerlingen van de opleiding SPH (Windesheim) en Deltion o.l.v. Wouter Scholten. Opbrengst van dit onderzoek is een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken Voor deze kennisdeling zal er een onderzoek ingesteld worden waarin in gesprek wordt gegaan met de studentenraad van Deltion en door het voorleggen van een vragenlijst. Deze kennis wordt gebruikt voor de verdere vormgeving van de Chatapp en een betere aansluiting bij behoeften van leerlingen.

Opbrengst project: een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken en beter aan te sluiten bij hun behoefte aan laagdrempelige hupverlening.

2. THINK vormgeving en werkwijze van het gedachtengoed van THINK

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn die als pilot wordt uitgevoerd op TalentStad Beroepscollege, een school voor VMBO onderwijs in Zwolle. In het kader van THINK komen medewerkers van maatschappelijke organisaties als MEE, het COC, Tactus, De Kern maatschappelijk werk, MindFit en de GGD op school om, in aanwezigheid van de mentor, in gesprek te gaan met leerlingen over onderwerpen die te maken hebben met het omgaan met verschillen, goed voor jezelf zijn, vriendschappen en relaties en gezondheid. De gedachte achter THINK is dat het geen vaste methodiek is, maar dat er wordt ingespeeld op wat er op een bepaald moment leeft in een klas of op een school. De gemeente Zwolle zet de komende jaren sterk in op het uitbreiden van Think naar andere scholen voor voortgezet onderwijs en mogelijk ook naar basisscholen.

Vraagstelling: Wanneer THINK wordt uitgebreid naar andere scholen, dan zullen de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan ingebed moeten worden in een bepaalde organisatiestructuur. Er is behoefte aan een advies over de wijze waarop die structuur vorm en inhoud kan krijgen, waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd om een flexibele structuur die past bij de leefwereld van de leerlingen en die niet verwordt tot een bureaucratische blauwdruk. In dit onderzoek is de volgende vraag het vertrekpunt: Welke (innovatieve) organisatievorm past bij het gedachtegoed en de werkwijze van THINK en wat is er nodig om hier invulling aan te kunnen geven (personeel, financiën, deskundigheid, sturing, …)?

Opbrengst project: een adviesrapport over de wijze waarop de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan in het kader van THINK kan worden ingebed in een organisatiestructuur en over de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

3. THINK, werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn en preventieaanpak op school. Het is twee jaar geleden gestart op Talentstad en staat nu aan de vooravond om ook op andere scholen in Zwolle geïmplementeerd te worden (zie ook aanvraag 2).

Vraagstelling: Omdat THINK op elke school voor een deel flexibel uitgewerkt kan worden doen zich de volgende ontwikkelvragen voor. Wat zijn de werkzame factoren die ertoe hebben bijgedragen dat THINK op Talentstad een succes is geworden en die voorwaarde zijn voor een succesvolle implementatie? Welke onderdelen moeten minimaal invulling krijgen om de basis van THINK en kwaliteit te behouden en tegelijkertijd maatwerk te kunnen leveren? Zijn er hierbij verschillen tussen PO en VO? En welke condities zijn hiervoor nodig? Het gaat het om een vooronderzoek in aanloop naar een breder en actie-begeleidend onderzoek.

Opbrengst project: De opzet en inhoud van THINK is nader in kaart gebracht als voorbereiding voor het organiseren van focusgroepen. Met behulp van de focusgroepen wordt gekomen tot het vaststellen van een gezamenlijk basisprogramma voor THINK.

Heeft u ook een onderzoeksvraag? Vul HIER het aanvraagformulier voor een Klein-en-Fijn project in.