Tweemaster in Nieuwleusen brengt mensen samen

Op woensdag 24 mei 2017 kwam een aantal medewerkers van de school de Tweemaster (leerkracht, directeur en IB-er), Dienstencentrum de Stroming van OOZSMON welzijn, GGD IJsselland en de gemeente Dalfsen samen. Op uitnodiging van IB-er Joke Koopman. Wat een mooie opkomst!!

Joke Koopman en haar collega’s gaven allereerst een schets van de huidige ervaringen in de samenwerking met ouders, leerlingen, jeugdhulp en het voorliggend veld. Ze zijn blij met de aanwezigheid van deze groep mensen om mee te denken over de toekomstige situatie.

Zij schetsen een behoefte om de betrokken mensen vanuit de gemeente (denk aan de jeugdconsulent), het welzijnswerk en de GGD beter te leren kennen en bekend(er) op school te maken voor collega leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze behoefte geldt net zo sterk voor de jeugdhulp, en in het bijzonder de jeugd GGZ.

Aanwezigen delen ook hun ervaringen in de samenwerking tot nu toe en zijn allen welwillend om hierover vandaag mee te denken. Ieders aanwezigheid is al een eerste stap in het proces!

Angela Thissen (projectleider) en Jan Hoogland (Viaa, dagelijks bestuur van de werkplaats) zijn namens de Academische Werkplaats Samen op School ook aanwezig. Angela vertelt wat de werkplaats in deze regio doet en wat deze, in de vorm van een Klein-en-Fijn project, kan betekenen in dit proces tot samenwerken op een school in een gemeente als Nieuwleusen. Tot nu toe participeren speciaal basisonderwijs (SBO) scholen in de werkplaats en vormen leergemeenschappen (CoP’s). De reguliere basisschool de Tweemaster brengt een nieuwe dynamiek en nieuwe ervaringen in de samenwerking met zich mee, ook omdat de school in een kleinere gemeente ligt.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het bedenken van de contouren van een pilot. Waarin een klein groepje mensen (Tweemaster, gemeente, SMON welzijn, GGD, Dienstencentrum) van start gaat in de vorm van een maandelijks overleg. Om de leerlingen te bespreken die momenteel meer denkkracht vragen. Alle aanwezigen vragen aan hun achterban of dit -voor de duur van een schooljaar- mogelijk gemaakt kan worden door hun leidinggevende.

Zodra de pilot van start gaat zal een (aantal) onderzoeksvra(a)g(en) geformuleerd worden, waar de Academische Werkplaats concreet haar bijdrage gaat leveren. Met als doel dat deze praktische onderzoekkennis beschikbaar komt voor de direct betrokkenen rondom de school. En vervolgens tijdens een regionale bijeenkomst gedeeld gaat worden met geïnteresseerde anderen!

Kortom: ook in Nieuwleusen samen werken aan BOUNDARY CROSSING!

Community of Practice in Lelystad van start!

Op dinsdag 29 november organiseerde Gerhard Straatsma (conrector) namens het SVOL een Community of Practice (CoP) in het restaurant van De Rietlanden. Lelystad vormt één van de zes plekken in Flevoland en IJsselland waar een leergemeenschap is gestart. Aanwezig waren 2 ouders, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD, gemeente Lelystad, Ambulante jeugdhulp (Arcus), directeur en zorgcoordinator van het onderwijs, en een onderzoeker van de Academische Werkplaats. Allen gemotiveerd om mee te denken over de kansen die er liggen in de samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulp.

Na een kort en persoonlijk welkom en opening door Gerhard vond een kennismakingsrondje plaats. Vervolgens nodigde Gerhard wethouder Elly van Wageningen uit om haar kijk op Passend Onderwijs en jeugdhulp te vertellen.

161129-cop-4-lelystad‘Een Community of Practice betekent dat je samenwerkt. En binnen Passend Onderwijs is nu juist dat samenwerken super belangrijk. Maar ik merk dat niet altijd alle partijen aan tafel zitten. En bij Community of Practice is dat wel het geval. Namelijk: ten eerste de ouders. Zij zijn cruciaal; de belangrijkste partner, vooral voor het kind. Zij blijven geloven in het kind en blijven naar mogelijkheden zoeken want als het niet goed gaat met je kind gaat dat je aan het hart. Lastig is soms om dat op een goede manier te communiceren, want je emotie speelt mee. Voor de leerkracht is dat ook soms lastig. De leerkracht is in het onderwijs de spil. Die moet goed luisteren, ook als ouders met emoties bij hem komen. Belangrijk is om achter het verhaal de echte behoefte te voelen en ervaren. Communicatie is daarin heel belangrijk. De zorg is de volgende partij die belangrijk is: die moet snel kunnen schakelen en ingezet worden. Aanwezigheid in de school is dan handig. Mijn ervaring is dat mensen in de zorg doordrongen zijn van goede communicatie. Ze zijn empatisch, kunnen goed luisteren, en dat is belangrijk. Fijn zou zijn dat mensen uit de zorg dit inbrengen in het onderwijs. We kunnen van elkaar leren, ook hier in deze community. Om op de goede manier met elkaar te communiceren. De leerling is de spil in het onderwijs en in de jeugdhulp. Die moet zich goed kunnen ontwikkelen. Kortom: community en communicatie is belangrijk. De theorie is belangrijk, nog veel mooier vind ik het dat dit nu ook in de praktijk wordt gebracht middels deze Community of Practice! Ik wens jullie een mooie COP en hoop dat er veel ideeen uitkomen die jullie verder kunnen brengen’.

161129-cop-3-lelystad 161129-cop-2-lelystad 161129-cop-1-lelystadGeïnspireerd beginnen de deelnemers aan het eerste programma-onderdeel. Thema was de beeldvorming over ouders, hulpverleners en school. Met deze prachtige flappen als uitkomst.

Na deze activiteit is het woord aan Jantien Gerdes, onderzoeker van de Academische Werkplaats Samen op School. Zij legt uit dat de academische werkplaats bekijkt wat wel werkt en wat niet werkt. Zij verbindt expertise en ervaringen uit de praktijk en wetenschap met elkaar. Het vormt zo een kruisbestuiving in kennis. Jantien benadert dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Jantien kijkt op de werkvloer: wat gebeurt daar qua samenwerking. Maar ook: wat gebeurt daar niet: er wordt niet altijd echt samengewerkt.

Daarna is het tijd voor een klein onderzoekje en een stelling. Als laatste programma-onderdeel wordt één van de ouders gevraagd te reflecteren op deze middag: hebben we iets gemist? Genoemd wordt dat ‘communicatie’ als thema steeds terug komt. Dat valt op. Succeservaring zit hem in de gelijkwaardigheid en uitspreken van verwachtingen. Als de gelijkwaardigheid blijft bestaan dan kom je er wel. Met deze woorden sluit Gerhard de bijeenkomst af.

Nieuwsgierig geworden en/of interesse om de volgende keer aan te sluiten? Mail naar GP.straatsma@rietlanden.nl

Community of Practice SBO De Brug in Zwolle van start!

20160928_145602_hdrOp woensdag 28 september 2016 organiseerden Lucy Wisse (orthopedagoog) en Egbert Kloppenburg (directeur) een startbijeenkomst op speciaal basisonderwijs school (SBO) De Brug. Aanwezig waren 2 ouders, de jeugdarts (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), jeugdhulp (Vitree), psycholoog (Karakter), bestuurder van schoolbestuur Vivente, leerkrachten, stagiaire en IB-er van de Brug. Allen betrokken bij de leerlingen op deze school en gemotiveerd om mee te denken en leren over de kansen die er liggen in de samenwerking tussen ouders, jeugdigen, school en jeugdhulp.

Na een korte en persoonlijke opening door Egbert vond een nadere kennismaking plaats van betrokkenen rondom een (denkbeeldige) leerling van de SBO. Waar sta jij ten opzichte van deze denkbeeldige leerling? Een mooie manier om kennis te maken met iedereen.20160928_145555_hdr

Vervolgens lichtten Sharon Stellaard en Angela Thissen de Academische werkplaats transformatie jeugd (AWTJ) Samen op School toe. Sharon Stellaard ging in op het promotie onderzoek wat zij de komende jaren gaat uitvoeren en Angela Thissen ging in op de Community’s of Practice die op scholen momenteel worden ingericht. Bekijk haar hier presentatie. De Brug is een van de scholen in IJsselland en Flevoland waar een leergemeenschap wordt gestart. Voor de zomervakantie ging ook de Thorbecke in Zwolle al van start.

20160928_164002_hdrIn subgroepjes gingen de deelnemers de discussie aan met elkaar: welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp? Wat gaat er al goed en wat kan beter?

Plenair werden de inzichten gedeeld. Het gaat om preventie, elkaar leren kennen, samen optrekken, eenduidigheid, maar vooral de leerkracht voor de klas empoweren om goed in verbinding te (blijven) staan met de leerling en ouders.20160928_170206_hdr Dat betekent je kwetsbaar op durven stellen naar je collega’s op school en vanuit de zorg. En een goede communicatie met ouders. Wat op een SBO school, waar kinderen uit diverse gemeenten komen en niet altijd door ouders gebracht worden, een extra uitdaging is. Maar de Brug gaat deze uitdaging vol verve aan.

Op naar een volgende bijeenkomst waar de onderzoeks-/leervragen centraal staan!

CoP op school Thorbecke van start

Thorbecke programmaOp woensdag 29 juni 2016 vond een eerste bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) plaats op de Thorbecke school in Zwolle. Aanwezig waren 3 leerlingen, 1 ouder, medewerkers van de GGD IJsselland, Ex Aequo (GGZ), schoolmaatschappelijk werk De Kern, 3 leerkrachten van school en de schooldirecteur. Wat een mooie opkomst!!

CoP Thorbecke loodsOuder en leerlingen vertelden allereerst hun verhaal. Over hun goede en minder goede ervaringen met de school. Over hoe zij de ondersteuning hebben ervaren, van zowel “binnen” als “buiten” de school. En wat ze nodig hebben om betrokken te kunnen blijven bij deze leergemeenschap in wording.

Het betrekken van het perspectief van de ouder en leerlingen zorgde ervoor dat professionals gedwongen werden te stoppen met praten en denken vanuit eigen kennis / belang. Om deze ouder en leerlingen centraal te zetten in dit gesprek. En niet hun eigen (professionele) taal en denken. Spannend dus. Voor alle aanwezigen….

 

Kernteam van start

Zoals op 18 januari jl. tijdens de informatiebijeenkomst in Kampen duidelijk werd staat een aantal scholen te trappelen om van start te gaan in Community’s of Practice (CoP’s). Er is inmiddels een kernteam in het leven geroepen bestaande uit de trekkers (voor zover bekend) van de CoP’s, beide promovendi en de projectleider. Met als doel de opstart van alle CoP’s te faciliteren en afstemming en kennisuitwisseling tussen de diverse CoP’s en andere onderdelen van de werkplaats te bewerkstelligen.

 

Start Samen op School

Op 1 december 2015 ging de werkplaats “Samen op School” van start. In de regio IJsselland en Flevoland. In opdracht en met subsidie van ZonMw.

Er werd aandacht aan besteed bij de lokale radio omroepen. Woensdag 2 december 2015 vertelde Sharon Stellaard bij Omroep Flevoland over de start van de werkplaats. Luister het HIER terug  (rubriek School en opvoeding, 4e linkje).

Donderdag 3 december 2016 vertelde Angela Thissen bij radio RTV ZOO (Zwolse Omroep Organisatie) over de werkplaats bij het programma “Focus op Zwolle”. Luister het HIER terug (van 46:34 tot 55:20 uur).