Drie Klein-en-Fijn projecten van start!

loesje onderzoekBinnen de Academischer werkplaats is het mogelijk om Klein-en-Fijn projecten aan te vragen. De eerste drie onderzoeksprojecten gaan van start! Alle drie de projecten worden uitgevoerd door Windesheim studenten, onder leiding van een onderzoeksdocent. Hieronder worden de projecten kort uitgelicht.

1. Introductie en promotie van een reeds ontwikkelde chatapp

Context: Het Lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim is in samenwerking met stichting de Kern een project gestart voor de ontwikkeling van een Chatapp. Deze app wil jongeren in de regio IJsselland voorzien van laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning.

Vraagstelling: Om toekomstige gebruikers van de Chatapp te kunnen bereiken dient er zicht te zijn op de behoeften van jongeren naar laagdrempelige hulpverlening. Er wordt hiervoor samengewerkt tussen studenten/leerlingen van de opleiding SPH (Windesheim) en Deltion o.l.v. Wouter Scholten. Opbrengst van dit onderzoek is een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken Voor deze kennisdeling zal er een onderzoek ingesteld worden waarin in gesprek wordt gegaan met de studentenraad van Deltion en door het voorleggen van een vragenlijst. Deze kennis wordt gebruikt voor de verdere vormgeving van de Chatapp en een betere aansluiting bij behoeften van leerlingen.

Opbrengst project: een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken en beter aan te sluiten bij hun behoefte aan laagdrempelige hupverlening.

2. THINK vormgeving en werkwijze van het gedachtengoed van THINK

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn die als pilot wordt uitgevoerd op TalentStad Beroepscollege, een school voor VMBO onderwijs in Zwolle. In het kader van THINK komen medewerkers van maatschappelijke organisaties als MEE, het COC, Tactus, De Kern maatschappelijk werk, MindFit en de GGD op school om, in aanwezigheid van de mentor, in gesprek te gaan met leerlingen over onderwerpen die te maken hebben met het omgaan met verschillen, goed voor jezelf zijn, vriendschappen en relaties en gezondheid. De gedachte achter THINK is dat het geen vaste methodiek is, maar dat er wordt ingespeeld op wat er op een bepaald moment leeft in een klas of op een school. De gemeente Zwolle zet de komende jaren sterk in op het uitbreiden van Think naar andere scholen voor voortgezet onderwijs en mogelijk ook naar basisscholen.

Vraagstelling: Wanneer THINK wordt uitgebreid naar andere scholen, dan zullen de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan ingebed moeten worden in een bepaalde organisatiestructuur. Er is behoefte aan een advies over de wijze waarop die structuur vorm en inhoud kan krijgen, waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd om een flexibele structuur die past bij de leefwereld van de leerlingen en die niet verwordt tot een bureaucratische blauwdruk. In dit onderzoek is de volgende vraag het vertrekpunt: Welke (innovatieve) organisatievorm past bij het gedachtegoed en de werkwijze van THINK en wat is er nodig om hier invulling aan te kunnen geven (personeel, financiën, deskundigheid, sturing, …)?

Opbrengst project: een adviesrapport over de wijze waarop de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan in het kader van THINK kan worden ingebed in een organisatiestructuur en over de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

3. THINK, werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn en preventieaanpak op school. Het is twee jaar geleden gestart op Talentstad en staat nu aan de vooravond om ook op andere scholen in Zwolle geïmplementeerd te worden (zie ook aanvraag 2).

Vraagstelling: Omdat THINK op elke school voor een deel flexibel uitgewerkt kan worden doen zich de volgende ontwikkelvragen voor. Wat zijn de werkzame factoren die ertoe hebben bijgedragen dat THINK op Talentstad een succes is geworden en die voorwaarde zijn voor een succesvolle implementatie? Welke onderdelen moeten minimaal invulling krijgen om de basis van THINK en kwaliteit te behouden en tegelijkertijd maatwerk te kunnen leveren? Zijn er hierbij verschillen tussen PO en VO? En welke condities zijn hiervoor nodig? Het gaat het om een vooronderzoek in aanloop naar een breder en actie-begeleidend onderzoek.

Opbrengst project: De opzet en inhoud van THINK is nader in kaart gebracht als voorbereiding voor het organiseren van focusgroepen. Met behulp van de focusgroepen wordt gekomen tot het vaststellen van een gezamenlijk basisprogramma voor THINK.

Heeft u ook een onderzoeksvraag? Vul HIER het aanvraagformulier voor een Klein-en-Fijn project in.

 

Sharon Stellaard vertelt over het EGPA congres

Van 22-26 augustus 2016 vond de jaarlijkse EGPA conferentie plaats in Nederland. Utrecht was het toneel voor een internationaal gezelschap van wetenschappers, allen gefascineerd door de publieke sector. De eerste twee dagen van deze conferentie waren gereserveerd voor PhD onderzoekers van binnen en buiten Europa. Allen druk bezig met het schrijven van papers voor hun dissertatie.

In kleine subgroepen kregen de junior onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren en feedback te ontvangen. Dit alles met het doel het onderzoek te verbeteren en uiteindelijk gepubliceerd te krijgen. Ook ik kreeg deze mogelijkheid. Ik vertelde over:

  1. de unieke context waarbinnen mijn onderzoek zich afspeelt: de Academische Werkplaats
  2. de onderzoeksvraag: welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs – jeugdhulp en hoe werken zij door in de kwaliteit van de dienstverlening?
  3. de onderzoeksopzet en methoden: kwalitatieve casestudy in 4 gemeenten.

Van goed ingelezen en slimme collega PhD’s kreeg ik waardevolle tips! Ik werd op scherp gezet en was dankbaar voor literatuur suggesties en contacten die ik aangereikt kreeg. Op mijn beurt luisterde ik naar presentaties van de anderen en gaf ik als discussant feedback op een paper. Ook het meekrijgen van al dit werk van anderen was zeer leerzaam. Al met al waardevolle dagen waarin ik inspirerende collega onderzoekers heb leren kennen. Volgend jaar wordt de conferentie opnieuw gehouden. Dan in Milaan. Dus wie weet addio amici!

aankondiging certificaat zaal

Sharon Stellaard presenteert onderzoeksvoorstel tijdens EGPA congres

The European Group for Public Administration (EGPA) organiseert een jaarlijks terugkerend congres. Het is een Europees congres voor bestuurskundigen. Dit jaar wordt dit samen met de Universiteit van Utrecht in Utrecht georganiseerd.  Een van de promovendi van de werkplaats, Sharon Stellaard, heeft haar onderzoeksvoorstel in het Engels vertaald en is uitgenodigd om dit te presenteren tijdens het congres! Ze ontvangt dan feedback van collega onderzoekers. Op deze manier delen we de kennis die we in IJsselland / Flevoland opdoen t.a.v. de bestuurlijke verhoudingen bij de samenwerking onderwijs / jeugdhulp in Europees verband. Sharon Stellaard zal haar ervaringen t.z.t. met ons delen!

loesje onderzoek