Bijeenkomst bij NJi voor alle 12 Academische werkplaatsen

Op 8 mei 2017 kwamen coördinatoren/projectleiders van de twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en medewerkers van het NJi in Utrecht bij elkaar voor een ontmoeting & verdieping rond inhoudelijke thema’s. Vanuit de Academische Werkplaats Samen op School waren Dorien Graas en Angela Thissen aanwezig.

Rutger Hageraats, directeur Transformatie bij het NJi, opende de bijeenkomst. Sanne Berens, senior adviseur bij het NJi, o.a. op het gebied van basiszorg voor Jeugd en Gezin, licht 5 overkoepelende thema’s toe. Hierover gingen alle aanwezigen met elkaar in gesprek. Er vond veel uitwisseling plaats, er zijn contacten gelegd en concrete afspraken gemaakt om elkaar nu en in de toekomst beter te kunnen vinden in bijvoorbeeld het opdoen en verspreiden van kennis.

De thema’s waarover is uitgewisseld zijn:
1.Basiszorg en Werken in de wijk
2.Monitoring Transformatie
3.Vakmanschap en professionalisering
4.Veilig Opgroeien/ kindermishandeling
5.Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs

Dank voor de uitnodiging en organisatie van deze bijeenkomst!

19 mei inspiratie opdoen in Groesbeek en Ede (landelijke inspiratie)

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Praktijken die op 19 mei 2017 hun deuren openen:

De waag: onderwijs, behandeling en wonen onder één dak (Groesbeek) De waag is een onderwijszorgarrangement voor jongeren van 12-20 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met complexe psychiatrische problematiek. In schooljaar 2014/2015 is de Waag gestart, in samenwerking met zorgorganisatie Pluryn. In deze sessie laten we zien wat de waag is, delen we onze visie, bespreken we onze werkwijze en delen we de opbrengsten van de afgelopen twee jaar.

Organisatie: Werkenrode School en Pluryn Werkenrode Jeugd
Locatie: Werkenrodeschool, Groesbeek
Tijdstip: 13.30 uur – 16.30 uur

BinK: Behandeling in de klas (Ede) Maak kennis met ‘BinK Intensief’; behandeling en onderwijs in één, in de klas zijn altijd een leerkracht en een sociotherapeut aanwezig. Samen met ouders, kind, zorg en school worden per kind de onderwijs- en behandeldoelen opgesteld. BinK Ambulant; een lichtere variant van intensief waar passend onderwijs geboden wordt aan kinderen met psychiatrische problemen. Praat en denk mee over respecteren van elkaars rollen en hoe je deze vorm van gecombineerd onderwijs en zorg goed inhoud kan geven.

Organisatie: Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de Onderwijsspecialisten
Locatie: Karakter, Ede
Tijdstip: 9.30 uur – 12.00 uur

Meer informatie en aanmelden via www.onderwijsjeugd.nl.

 

9 juni 2016: bijeenkomst Jeugdmonitor aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (NJi)

Op 9 juni 2016 (14:00 – 16:00 uur in Dronten) organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School (SoS) een informatiebijeenkomst over de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp in samenwerking met het NJi.

Bekijk HIER het programma, HIER de presentatie van Mandy Evers (NJi), HIER de prezi over SoS en HIER het verslag. Aanwezig waren medewerkers van gemeenten, instellingen, scholen en SWV’s in IJsselland en Flevoland.

Een van de doelen van de werkplaats Samen op School is om de samenwerking tussen gezin, jeugdhulp en onderwijs te verbeteren. De monitor is door het NJi in opdracht van de ministeries van VWS en OCW ontwikkeld met als doel om  gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs,  jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht te geven in de effectiviteit én de waardering van hun samenwerking.

Al met al was het een geslaagde informatieve bijeenkomst waarop alle aanwezigen de bij hen levende vragen over de monitor hebben kunnen stellen en voldoende informatie hebben gekregen waarmee zij terug kunnen naar hun achterban om een eventueel vervolg te bespreken. Of de monitor een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen van onze Academische Werkplaats staat de komende weken allereerst op de agenda van het kernteam (6 juli 2016): een maandelijks overleg met de CoP trekkers, onderzoekers en projectleider Angela Thissen. Afhankelijk van de uitkomsten zal vervolgens (eventuele) besluitvorming plaats vinden in de stuurgroep.

Was u aanwezig bij de bijeenkomst en overweegt u ook de monitor in te zetten? Graag uiterlijk maandag 4 juli 2016 een reactie naar Angela Thissen (a.thissen@awtj.nl).

Kijk HIER voor meer informatie over de monitor.
image

image

logo NJI