Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Hoe onderwijs en zorg elkaar vinden”

Studenten Dianne Mostert, Linda van der Sluis, Nicole Timmerman, Gerlinda van Wijhe en Corien Woudenberg hebben op 30 mei 2017 hun bevindingen gepresenteerd. Zij onderzochten de integrale samenwerking tussen SBO de Brug en de (jeugd)hulpverleningsinstanties. Zij voerden dit onderzoek uit als (vierdejaars) student van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan de Viaa Hogeschool Zwolle. Gefeliciteerd! De studenten presenteren hun bevindingen tijdens de roadshow op 14 september 2017.

Lees HIER het volledige rapport.


 

 

Tweemaster in Nieuwleusen brengt mensen samen

Op woensdag 24 mei 2017 kwam een aantal medewerkers van de school de Tweemaster (leerkracht, directeur en IB-er), Dienstencentrum de Stroming van OOZSMON welzijn, GGD IJsselland en de gemeente Dalfsen samen. Op uitnodiging van IB-er Joke Koopman. Wat een mooie opkomst!!

Joke Koopman en haar collega’s gaven allereerst een schets van de huidige ervaringen in de samenwerking met ouders, leerlingen, jeugdhulp en het voorliggend veld. Ze zijn blij met de aanwezigheid van deze groep mensen om mee te denken over de toekomstige situatie.

Zij schetsen een behoefte om de betrokken mensen vanuit de gemeente (denk aan de jeugdconsulent), het welzijnswerk en de GGD beter te leren kennen en bekend(er) op school te maken voor collega leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze behoefte geldt net zo sterk voor de jeugdhulp, en in het bijzonder de jeugd GGZ.

Aanwezigen delen ook hun ervaringen in de samenwerking tot nu toe en zijn allen welwillend om hierover vandaag mee te denken. Ieders aanwezigheid is al een eerste stap in het proces!

Angela Thissen (projectleider) en Jan Hoogland (Viaa, dagelijks bestuur van de werkplaats) zijn namens de Academische Werkplaats Samen op School ook aanwezig. Angela vertelt wat de werkplaats in deze regio doet en wat deze, in de vorm van een Klein-en-Fijn project, kan betekenen in dit proces tot samenwerken op een school in een gemeente als Nieuwleusen. Tot nu toe participeren speciaal basisonderwijs (SBO) scholen in de werkplaats en vormen leergemeenschappen (CoP’s). De reguliere basisschool de Tweemaster brengt een nieuwe dynamiek en nieuwe ervaringen in de samenwerking met zich mee, ook omdat de school in een kleinere gemeente ligt.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het bedenken van de contouren van een pilot. Waarin een klein groepje mensen (Tweemaster, gemeente, SMON welzijn, GGD, Dienstencentrum) van start gaat in de vorm van een maandelijks overleg. Om de leerlingen te bespreken die momenteel meer denkkracht vragen. Alle aanwezigen vragen aan hun achterban of dit -voor de duur van een schooljaar- mogelijk gemaakt kan worden door hun leidinggevende.

Zodra de pilot van start gaat zal een (aantal) onderzoeksvra(a)g(en) geformuleerd worden, waar de Academische Werkplaats concreet haar bijdrage gaat leveren. Met als doel dat deze praktische onderzoekkennis beschikbaar komt voor de direct betrokkenen rondom de school. En vervolgens tijdens een regionale bijeenkomst gedeeld gaat worden met geïnteresseerde anderen!

Kortom: ook in Nieuwleusen samen werken aan BOUNDARY CROSSING!

Promotoren en promotie-begeleiders bijeen!

Op maandag 15 mei 2017 kwamen de aanvragers van de AWTJ Samen op School, de promotoren en de promotie-begeleiders bijeen. Om de stand van zaken van beide promotieonderzoeken af te stemmen en te verkennen hoe de samenwerking met de universitaire onderzoekers versterkt kan worden. Afgesproken is dat ieder jaar (in november) een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de promotoren en promotiebegeleiders om elkaar te informeren en de voortgangsrapportage van de promotietrajecten te bespreken en vast te stellen.

Aanwezig waren:

  • Dorien Graas (Lector Jeugd, Windesheim; hoofdaanvrager), mede namens Marsha de Vries (Lectoraat Jeugd, Windesheim; dagelijks begeleider Sharon Stellaard);
  • Jan Hoogland (Lector Vormend Onderwijs, Viaa; tweede aanvrager, co-promotor van Sharon Stellaard);
  • Doret de Ruyter (Hoogleraar, VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotor Jantien Gerdes);
  • Sui Lin Goei (Lector Windesheim; VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Mariëtte Huizinga (VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Willem Trommel (Hoogleraar, Faculteit der Sociale Wetenschappen; promotor van Sharon Stellaard).


 

Thorbecke in Zwolle opent haar deuren (carrousel bijeenkomst)

Op donderdag 11 mei 2017 opende Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle (locatie vmbo pro)  haar deuren voor geïnteresseerden. Deze tweede bijeenkomst maakte onderdeel uit van een carrousel van bijeenkomsten. Karen van der Toolen had als gastvrouw een mooi programma voorbereid samen met promovendus Jantien Gerdes.

Mensen met verschillende achtergronden en uit alle hoeken van het land waren aanwezig. Na een aantal presentaties werden de deelnemers aan het werk gezet en gingen zij vervolgens met elkaar in gesprek volgens “de vissenkom” methodiek. Rondom het thema samenwerking.

De bijeenkomst was net zo inspirerend als de 1e bijeenkomst op het Almere College in Dronten!

Lees HIER de impressie van de Thorbecke bijeenkomst en HIER de impressie van de 1e bijeenkomst op het Almere College.

Op naar de volgende (3e) bijeenkomst op het SVOL in Lelystad op 29 juni as.!

Geef je op bij a.thissen@awtj.nl.

Bekijk hier de data van alle bijeenkomsten.

 

 

Bijeenkomst bij NJi voor alle 12 Academische werkplaatsen

Op 8 mei 2017 kwamen coördinatoren/projectleiders van de twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en medewerkers van het NJi in Utrecht bij elkaar voor een ontmoeting & verdieping rond inhoudelijke thema’s. Vanuit de Academische Werkplaats Samen op School waren Dorien Graas en Angela Thissen aanwezig.

Rutger Hageraats, directeur Transformatie bij het NJi, opende de bijeenkomst. Sanne Berens, senior adviseur bij het NJi, o.a. op het gebied van basiszorg voor Jeugd en Gezin, licht 5 overkoepelende thema’s toe. Hierover gingen alle aanwezigen met elkaar in gesprek. Er vond veel uitwisseling plaats, er zijn contacten gelegd en concrete afspraken gemaakt om elkaar nu en in de toekomst beter te kunnen vinden in bijvoorbeeld het opdoen en verspreiden van kennis.

De thema’s waarover is uitgewisseld zijn:
1.Basiszorg en Werken in de wijk
2.Monitoring Transformatie
3.Vakmanschap en professionalisering
4.Veilig Opgroeien/ kindermishandeling
5.Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs

Dank voor de uitnodiging en organisatie van deze bijeenkomst!

Eerste resultaten dialoogtafels Academische Werkplaats Friesland

Dialoogtafels zijn een belangrijk instrument om gezamenlijk met alle betrokken partijen de kwaliteit van de zorg voor jeugd op verschillende niveaus systematisch te bewaken en te verbeteren. De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) doet hier ervaring mee op.

De eerste dialoogtafels hebben inmiddels plaatsgevonden. De dialoogtafelmethodiek is beschreven in een uitgebreide handleiding voor toekomstige gebruikers. Ouders, jeugdigen en professionals hebben daarvoor waardevolle input gegeven. Deelname aan de dialoogtafels levert 3 punten op voor het opleidingstraject van de jeugdzorgwerker.

De ervaringen, uitkomsten, leerpunten en uitdagingen zijn samengevat en vindt u onder factsheets en er is tevens een mooi artikel geschreven.

Lees hier meer over de werkplaats.