De werkplaats opent haar deuren

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) is eind 2015 van start gegaan. Met een hoofdrol voor twee promotieonderzoeken. Eén gericht op de vraag “Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de transformatiedoelen?” en één gericht op “Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?”. De werkplaats maakt ook kortdurend onderzoek mogelijk in de vorm van Klein-en-Fijn projecten. Hogeschool studenten werken in deze projecten kortdurend aan een specifieke onderzoeksvraag. De vragen komen voort uit de praktijk. De promotieonderzoeken en Klein-en-Fijn projecten zijn op zich zelf staande onderzoeken, maar staan in verbinding met Community’s of Practice (CoP). Deze zijn ingericht op 6 scholen in IJsselland en Flevoland.

12-18 jaar Meisjes lezen boekenDe Academische Werkplaats verbindt met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. In de regio’s IJsselland en Flevoland. Kennis delen is een belangrijke (4e) activiteit van de werkplaats. In dit kader organiseren we de volgende bijeenkomsten in 2017:

  • Donderdag 9 maart: Almere College, Dronten (15-17 uur), lees hier een impressie
  • Donderdag 11 mei: Thorbecke, Zwolle (15-17 uur), lees hier een impressie
  • Donderdag 14 september: ROADSHOW voor genodigden (De Brug, SVOL Rietlanden en de Watertuin Almere (10-16:30 uur)
  • Donderdag 16 november (i.p.v. eerder gecommuniceerde 26 oktober): De Brug Zwolle (15-17 uur)
  • Donderdag 14 december: Tweemaster Nieuwleusen (15-17 uur)

Tijdens deze bijeenkomsten delen de scholen graag hun best practices, maar ook hun actuele onderzoeks-/ontwikkelvragen. In 2016 deelden een kernteam van CoP aanjagers en beide promovendi hun kennis om een start te kunnen maken met het inrichten van Community’s of Practice. In 2017 is de tijd rijp om samen met geïnteresseerden en betrokkenen vanuit diverse gemeenten te leren van en met elkaar. Op weg naar betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en het voorkomen van leerachterstanden.

We zijn elke bijeenkomst te gast bij een school waar een Community of Practice (CoP) is ingericht. Het programma wordt opgesteld door de aanjager van de betreffende CoP.

Bent u geïnteresseerd om (een van) deze bijeenkomsten bij te wonen? Stuur een mail naar B.Eghuizen@windesheim.nl.

Drie Klein-en-Fijn projecten van start!

loesje onderzoekBinnen de Academischer werkplaats is het mogelijk om Klein-en-Fijn projecten aan te vragen. De eerste drie onderzoeksprojecten gaan van start! Alle drie de projecten worden uitgevoerd door Windesheim studenten, onder leiding van een onderzoeksdocent. Hieronder worden de projecten kort uitgelicht.

1. Introductie en promotie van een reeds ontwikkelde chatapp

Context: Het Lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim is in samenwerking met stichting de Kern een project gestart voor de ontwikkeling van een Chatapp. Deze app wil jongeren in de regio IJsselland voorzien van laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning.

Vraagstelling: Om toekomstige gebruikers van de Chatapp te kunnen bereiken dient er zicht te zijn op de behoeften van jongeren naar laagdrempelige hulpverlening. Er wordt hiervoor samengewerkt tussen studenten/leerlingen van de opleiding SPH (Windesheim) en Deltion o.l.v. Wouter Scholten. Opbrengst van dit onderzoek is een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken Voor deze kennisdeling zal er een onderzoek ingesteld worden waarin in gesprek wordt gegaan met de studentenraad van Deltion en door het voorleggen van een vragenlijst. Deze kennis wordt gebruikt voor de verdere vormgeving van de Chatapp en een betere aansluiting bij behoeften van leerlingen.

Opbrengst project: een factsheet die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken en beter aan te sluiten bij hun behoefte aan laagdrempelige hupverlening.

2. THINK vormgeving en werkwijze van het gedachtengoed van THINK

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn die als pilot wordt uitgevoerd op TalentStad Beroepscollege, een school voor VMBO onderwijs in Zwolle. In het kader van THINK komen medewerkers van maatschappelijke organisaties als MEE, het COC, Tactus, De Kern maatschappelijk werk, MindFit en de GGD op school om, in aanwezigheid van de mentor, in gesprek te gaan met leerlingen over onderwerpen die te maken hebben met het omgaan met verschillen, goed voor jezelf zijn, vriendschappen en relaties en gezondheid. De gedachte achter THINK is dat het geen vaste methodiek is, maar dat er wordt ingespeeld op wat er op een bepaald moment leeft in een klas of op een school. De gemeente Zwolle zet de komende jaren sterk in op het uitbreiden van Think naar andere scholen voor voortgezet onderwijs en mogelijk ook naar basisscholen.

Vraagstelling: Wanneer THINK wordt uitgebreid naar andere scholen, dan zullen de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan ingebed moeten worden in een bepaalde organisatiestructuur. Er is behoefte aan een advies over de wijze waarop die structuur vorm en inhoud kan krijgen, waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd om een flexibele structuur die past bij de leefwereld van de leerlingen en die niet verwordt tot een bureaucratische blauwdruk. In dit onderzoek is de volgende vraag het vertrekpunt: Welke (innovatieve) organisatievorm past bij het gedachtegoed en de werkwijze van THINK en wat is er nodig om hier invulling aan te kunnen geven (personeel, financiën, deskundigheid, sturing, …)?

Opbrengst project: een adviesrapport over de wijze waarop de samenwerking tussen de scholen en de maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan in het kader van THINK kan worden ingebed in een organisatiestructuur en over de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

3. THINK, werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol

Context: THINK is een sociaal-emotionele leerlijn en preventieaanpak op school. Het is twee jaar geleden gestart op Talentstad en staat nu aan de vooravond om ook op andere scholen in Zwolle geïmplementeerd te worden (zie ook aanvraag 2).

Vraagstelling: Omdat THINK op elke school voor een deel flexibel uitgewerkt kan worden doen zich de volgende ontwikkelvragen voor. Wat zijn de werkzame factoren die ertoe hebben bijgedragen dat THINK op Talentstad een succes is geworden en die voorwaarde zijn voor een succesvolle implementatie? Welke onderdelen moeten minimaal invulling krijgen om de basis van THINK en kwaliteit te behouden en tegelijkertijd maatwerk te kunnen leveren? Zijn er hierbij verschillen tussen PO en VO? En welke condities zijn hiervoor nodig? Het gaat het om een vooronderzoek in aanloop naar een breder en actie-begeleidend onderzoek.

Opbrengst project: De opzet en inhoud van THINK is nader in kaart gebracht als voorbereiding voor het organiseren van focusgroepen. Met behulp van de focusgroepen wordt gekomen tot het vaststellen van een gezamenlijk basisprogramma voor THINK.

Heeft u ook een onderzoeksvraag? Vul HIER het aanvraagformulier voor een Klein-en-Fijn project in.