Community of Practice SBO De Brug in Zwolle van start!

20160928_145602_hdrOp woensdag 28 september 2016 organiseerden Lucy Wisse (orthopedagoog) en Egbert Kloppenburg (directeur) een startbijeenkomst op speciaal basisonderwijs school (SBO) De Brug. Aanwezig waren 2 ouders, de jeugdarts (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), jeugdhulp (Vitree), psycholoog (Karakter), bestuurder van schoolbestuur Vivente, leerkrachten, stagiaire en IB-er van de Brug. Allen betrokken bij de leerlingen op deze school en gemotiveerd om mee te denken en leren over de kansen die er liggen in de samenwerking tussen ouders, jeugdigen, school en jeugdhulp.

Na een korte en persoonlijke opening door Egbert vond een nadere kennismaking plaats van betrokkenen rondom een (denkbeeldige) leerling van de SBO. Waar sta jij ten opzichte van deze denkbeeldige leerling? Een mooie manier om kennis te maken met iedereen.20160928_145555_hdr

Vervolgens lichtten Sharon Stellaard en Angela Thissen de Academische werkplaats transformatie jeugd (AWTJ) Samen op School toe. Sharon Stellaard ging in op het promotie onderzoek wat zij de komende jaren gaat uitvoeren en Angela Thissen ging in op de Community’s of Practice die op scholen momenteel worden ingericht. Bekijk haar hier presentatie. De Brug is een van de scholen in IJsselland en Flevoland waar een leergemeenschap wordt gestart. Voor de zomervakantie ging ook de Thorbecke in Zwolle al van start.

20160928_164002_hdrIn subgroepjes gingen de deelnemers de discussie aan met elkaar: welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp? Wat gaat er al goed en wat kan beter?

Plenair werden de inzichten gedeeld. Het gaat om preventie, elkaar leren kennen, samen optrekken, eenduidigheid, maar vooral de leerkracht voor de klas empoweren om goed in verbinding te (blijven) staan met de leerling en ouders.20160928_170206_hdr Dat betekent je kwetsbaar op durven stellen naar je collega’s op school en vanuit de zorg. En een goede communicatie met ouders. Wat op een SBO school, waar kinderen uit diverse gemeenten komen en niet altijd door ouders gebracht worden, een extra uitdaging is. Maar de Brug gaat deze uitdaging vol verve aan.

Op naar een volgende bijeenkomst waar de onderzoeks-/leervragen centraal staan!

Folder participatief onderzoek folder ZonMw

afbeelding-participatieOm jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders en uit te kunnen gaan van hun eigen kracht is hun betrokkenheid noodzakelijk. Daarom worden ouders en jongeren structureel betrokken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de academische werkplaatsen. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid?

In opdracht van ZonMw ontwikkelde Christine Dedding, expert op het gebied van jongerenparticipatie, een driedaagse leergang participatie voor de academische werkplaatsen. In interactieve werksessies gingen de ruim 30 deelnemers – coördinatoren, onderzoekers, ouders en jongeren – met participatievraagstukken aan de slag. Namens de werkplaats Samen op School IJsselland/Flevoland namen deel Johan van Kesteren, Jacqueline Schoones en Angela Thissen zoals al eerder bericht.  De belangrijkste eyeopeners en lessen uit deze leergang zijn gebundeld in deze folder.

Dorien Graas stelt zich aan u voor

dorien-graasDorien Graas is per 1 september 2016 de nieuwe lector Jeugd bij Windesheim. In de academische werkplaats ‘Samen op School’ zal zij de taken van Jack de Swart overnemen (o.a.) in de stuurgroep.

Met het vertrek van Jack de Swart heeft het lectoraat Sturing in de jeugdzorg ook een andere naam gekregen: lectoraat Jeugd. Deze naam past beter bij de bredere scope, waarbij vooral de samenwerkingsrelaties van professionals met de cliënt alsook met andere professionals centraal staan. De focus ligt hierbij op de versterking van de relatie tussen onderwijs, (praktijkgericht) onderzoek en de instellingen voor jeugdhulp in de regio Zwolle.

Dorien Graas heeft ruime onderzoekservaring en deskundigheid als het gaat om de thema’s Jeugdhulp, Passend Onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. Ze is gepromoveerd op het proefschrift ‘Zorgenkinderen op school’, over de ontwikkelingen en geschiedenis van het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Ze werkte als senior adviseur en projectleider bij de toenmalige Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Daar werkte ze in commissieverband aan adviezen over maatschappelijke participatie en over maatschappelijke opvoedvraagstukken, zoals over maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid; over Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE); en het belang van een sterke Pedagogische Civil Society.

Tevens is ze directeur geweest van het multidisciplinaire Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam. In die functie coördineerde en initieerde ze de interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechten en Geneeskunde over de thema’s kinderen, jongeren, gezin en samenleving.

Ze heeft als publicist meerdere publicaties op haar naam staan. Zij is medeauteur van de boeken ‘De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk’ en ‘Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg’ en van artikelen als ‘Passend is dat onderwijs pas als het kind er beter van wordt’ in NRC en ‘Werken aan een veilig leef- en leerklimaat voor alle kinderen’.

We heten haar WELKOM!

Sharon Stellaard vertelt over het EGPA congres

Van 22-26 augustus 2016 vond de jaarlijkse EGPA conferentie plaats in Nederland. Utrecht was het toneel voor een internationaal gezelschap van wetenschappers, allen gefascineerd door de publieke sector. De eerste twee dagen van deze conferentie waren gereserveerd voor PhD onderzoekers van binnen en buiten Europa. Allen druk bezig met het schrijven van papers voor hun dissertatie.

In kleine subgroepen kregen de junior onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren en feedback te ontvangen. Dit alles met het doel het onderzoek te verbeteren en uiteindelijk gepubliceerd te krijgen. Ook ik kreeg deze mogelijkheid. Ik vertelde over:

  1. de unieke context waarbinnen mijn onderzoek zich afspeelt: de Academische Werkplaats
  2. de onderzoeksvraag: welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs – jeugdhulp en hoe werken zij door in de kwaliteit van de dienstverlening?
  3. de onderzoeksopzet en methoden: kwalitatieve casestudy in 4 gemeenten.

Van goed ingelezen en slimme collega PhD’s kreeg ik waardevolle tips! Ik werd op scherp gezet en was dankbaar voor literatuur suggesties en contacten die ik aangereikt kreeg. Op mijn beurt luisterde ik naar presentaties van de anderen en gaf ik als discussant feedback op een paper. Ook het meekrijgen van al dit werk van anderen was zeer leerzaam. Al met al waardevolle dagen waarin ik inspirerende collega onderzoekers heb leren kennen. Volgend jaar wordt de conferentie opnieuw gehouden. Dan in Milaan. Dus wie weet addio amici!

aankondiging certificaat zaal

Kennisuitwisseling met PACT

PACT is een innovatieproject dat de werelden van kinderopvang, onderwijs en zorg verbindt. In dit project wordt door velen enthousiast gewerkt aan een rijke speel- en leeromgeving voor jonge kinderen. Met de ambitie om kinderen zich samen te laten ontwikkelen, te spelen en te leren. PACT is een project van het Kinderopvangfonds. Professionals en bestuurders zetten zich samen in om zo’n exclusieve omgeving te realiseren.

20160915_120001_hdrPACT onderzoekt, ontwerpt en stimuleert nieuwe praktijken in Nederland. PACT heeft een wetenschapsteam (o.l.v. Jeanette Doornenbal, Ruben Fukkink en Tom van Yperen) dat een aantal praktijken volgt en actief ondersteunt.

PACT is ook in de regio Flevoland/ IJsselland actief. Voor de zomer is al kennisgemaakt met de ambassadeur in Flevoland en IJsselland. Kennis is uitgewisseld onder andere over o.a. de Almeerse Stedenwijk en de Kindercentrum de Buitenhoeve in de regio Steenwijk. Vandaag (15 september 2016) is de voorzitter van het bestuur van de Academische Werkplaats in gesprek gegaan met de landelijke projectleiding van PACT. 

Voor meer informatie over PACT: kijk op http://www.pedagogischpact.nl.

Kick-off Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

Op uitnodiging van de PO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan (NRO) was de Academische werkplaats Samen op School aanwezig bij de kick-off van drie nieuwe werkplaatsen in Utrecht, Amsterdam en Tilburg. Allen gericht op Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs.

De bijeenkomst vond plaats op basisschool De Schakel in Utrecht Overvecht. Kinderen van groep 8 startten de bijeenkomst met het zingen van 2 liederen.

Na een welkom van Simone Walvisch (PO raad), Jet Bussemaker (minister OCW) en Jelle Kaldewaij (Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan) hielden de drie nieuwe werkplaatsen een pitch.

 

Na 2 rondetafelgesprekken werden de ervaringen van een aantal ZonMw Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) gepresenteerd.

In de toekomst zal kennisuitwisseling tussen de werkplaats Samen op School, de enige AWTJ werkplaats die zich richt op samenwerking tussen leerling/ouders, onderwijs en zorg, en de drie nieuwe werkplaatsen Onderwijsonderzoek plaats (blijven) vinden.

Uitgenodigd bij het kennisplatform Jeugd IJsselland

De vakanties zijn weer ten einde en we zijn weer vol energie aan de slag gegaan! Op uitnodiging van het kennisplatform jeugd IJsselland heeft de project coördinator van de Academische werkplaats Samen op School een vergadering bijgewoond van dit platform. Initiatiefnemers van dit platform zijn gemeenten, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen in de regio IJsseland. Gezien de overlap in betrokkenen, doelstellingen en de uitwerking hiervan in (promotie)onderzoek en Community’s of Practice (CoP’s) respectievelijk proeftuinen was kennisuitwisseling nuttig! Ook is een link gelegd naar de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) Zwolle, waarvan de project coördinator ook aanwezig was.

Schema AWTJ SoS participanten